Trang chủ Tin tức Cập nhật ngay thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định mới nhất hiện nay

Cập nhật ngay thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định mới nhất hiện nay

bởi hocquantrikinhdoanh
Cập nhật ngày: 10 Tháng Một, 2023 69 lượt xem

Trong cuộc sống hay công việc thì thời gian lúc nào cũng quý giá và cần được sử dụng hiệu quả. Đối với công tác đấu thầu cũng vậy, việc tìm hiểu rõ ràng về quy định hiện hành về thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là rất cần thiết. Trong bài viết hôm nay, Học viện CEO sẽ đưa ra các thông tin để bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về quy định này!

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Hiện nay, ở Việt Nam thì đấu thầu chủ yếu là của Nhà nước, đó là bên mời thầu là nhà nước hay còn gọi là mua sắm công. Có tổng cộng 07 hình thức đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu 2013, cụ thể:

 • Đấu thầu rộng rãi: Đây là hình thức mà chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu cho dự án của mình.
 • Đấu thầu hạn chế: áp dụng với những dự án chuyên môn cao, đòi hỏi những nhà thầu, nhà đầu tư đủ điều kiện thì mới có thể dự thầu.
 • Chỉ định thầu: Áp dụng đối với gói thầu mà thực hiện để đảm bảo bí mật của quốc gia, Nhà nước.
 • Mua sắm trực tiếp: Được áp dụng trong các các gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự nhau thuộc cùng một dự án.
 • Tự thực hiện: Nhà đầu tư tự mình thực hiện gói thầu không thông qua hình thức đấu thầu nào.
 • Lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu đối với các trường hợp đặc biệt: Áp dụng với gói thầu có những điều kiện riêng, đặc biệt mà các hình thức lựa chọn nhà thầu khác không thể đáp ứng được.
 • Cộng đồng dân cư tham gia thực hiện: Các gói thầu này được xác định đối với gói thầu thuộc chương trình mục tiêu mục tiêu của quốc gia.

thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là thông tin quan trọng mà các đơn vị tổng hay trúng thầu cần quan tâm

Xem thêm: Ai có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Quy định thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Căn cứ vào tính chất của từng gói thầu, người có thẩm quyền quyết định cụ thể thời gian trong đấu thầu theo quy định. Theo Điều 12 của Luật Đấu thầu năm 2013, đơn vị mời thầu cần biết các quy định về thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 • Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.
 • Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ, sơ tuyển, mời thầu, mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.
 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế.
 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế.
 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.
 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước và 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế.
 • Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.
 • Thời gian thẩm định tối đa là 20 ngày cho từng nội dung thẩm định: kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình.
 • Thời gian phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định.
 • Thời gian phê duyệt hoặc có ý kiến xử lý về kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định.
 • Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối đa là 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu; trường hợp gói thầu quy mô lớn, phức tạp, gói thầu đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và phải bảo đảm tiến độ dự án.
 • Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 15 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước thời điểm đóng thầu. Đối với sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu thì tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ không đáp ứng quy định tại điểm này, bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng bảo đảm quy định về thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
 • Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax là 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quy trình đấu thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ gồm có 6 bước

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Trong khi quan tâm tìm hiểu đến thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thì việc cần nắm bắt chính xác thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu là rất quan trọng. Căn cứ vào Khoản 5 Điều 35 của Luật Đấu thầu 2013 quy định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các khung thời gian tổ chức được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu đã được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm.

Khi nào có kết quả lựa chọn nhà thầu?

Tối đa trong 10 ngày, tính từ khi nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định. Đây chính là thời gian để phê duyệt hoặc có ý kiến xử lý về kết quả lựa chọn nhà thầu.

Gia hạn thời gian lựa chọn nhà thầu được không?

Ngay tại điểm g, khoản 1 – Điều 12 trong Luật Đấu thầu 2013 đã quy định rõ giúp thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được diễn ra thông suốt. Trong đó, thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Đảm bảo thực hiện đúng Luật Đấu thầu sẽ giúp các đơn vị tổng thầu dễ dàng trúng các gói thầu lớn

Bên cạnh đó, tại điều 4 – Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT đã quy định rất rõ thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu: là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt, kể cả thời gian thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Các câu hỏi thường gặp khi lựa chọn nhà thầu

Nguyên tắc lựa chọn nhà thầu?

Về nguyên tắc để lựa chọn nhà thầu thì sẽ có nhiều yếu tố để quyết định đơn vị trúng thầu. Nhưng nếu một đơn vị đáp ứng được các tiêu chí sau thì sẽ dễ dàng lọt vào mắt các chủ đầu tư: thương hiệu uy tín, chính sách giá thành hợp lý; quy trình làm việc minh bạch, chuyên nghiệp, có trình độ năng lực và nhiều dự án đã hoàn thiện. Trong đó, đơn vị nào đưa ra giá thầu phù hợp nhất sẽ là một lợi thế.

thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng diễn ra rất bài bản, đúng quy định

Chi phí lựa chọn nhà thầu quy định như thế nào?

Về chi phí thì mức giá sẽ còn phụ thuộc vào quy mô, tính chất của gói thầu. Chủ đầu tư sẽ được quyết định mức giá bán của bộ hồ sơ mời thầu tối đa là 2.000.000 vnđ, hồ sơ yêu cầu tối đa là 1.000.000 vnđ (đã bao gồm thuế VAT) – áp dụng trong nước. Đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán sẽ áp dụng theo thông lệ đấu thầu quốc tế.

Thời gian lưu trữ hồ sơ khi chọn nhà thầu là bao lâu?

Tại Điều 10 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có quy định: Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được lưu giữ đến tối thiểu là 03 năm sau khi quyết toán hợp đồng, trừ hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này.

thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bám sát các quy định về thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ hỗ trợ chủ đầu tư nhanh chóng chọn được nhà thầu

Quy định về thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu

Tất cả hồ sơ mời thầu phải được thẩm định theo yêu cầu tại điều 105 – Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, bao gồm: Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Và tất cả các nội dung này phải được thông báo bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định hồ sơ thầu.

Với những nội dung chi tiết, cùng việc giải đáp một số câu hỏi thường gặp khi tìm hiểu về thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Học viện CEO chắc đã giúp bạn có thêm được kiến thức cơ bản về đấu thầu. Không dừng lại tại đó, Học viện CEO còn có khóa học quản trị 4.0, mà tại đó sẽ có những hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc đấu thầu. Vì vậy, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu các kiến thức này nhé!

XEM THÊM

Vui lòng liên hệ đến Hotline 0842424466 để được chuyên viên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc và đăng ký khóa học phù hợp nhất. Chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ quý học viên!

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM – CVG HỒ CHÍ MINH
Trụ sở: Tòa nhà Work Labs – Số 6 Võ Văn Kiệt, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Hotline: (+84) 08 4242 4466
Email: cskh@ceohcm.edu.vn

Để lại một bình luận

Bạn cũng có thể thích